Breaking News
Home / ฝ่ายวิชาการ (page 3)

ฝ่ายวิชาการ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 151/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมดูแลกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ ครั้งที่ 15

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการและควบคุมดูแลกิจกรรมค่า …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 138/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการตั้งค่าเป้าหมายคุณภาพและ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยกำจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 130/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ บรมครูจอมกวีสี่แผ่นดิน ปีกำรศึกษา 2565

  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในกิจกรรมรำลึก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 114/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( DMC) ปีการศึกษา 2565

  คำสั่งบันทึกข้อมูล-DMC 65  

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 79/2565 เรื่อง การสอนนักเรียนเรียนซ้ำ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 79/2565 เรื่อง การ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 058/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 058/2565 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 033/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 033/2565 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 16/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 และ มผ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 16/2565 เรื่อง แต …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่องขยายเวลาเรียนในรูปแบบ Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศขยายเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 (แก้ เปิ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การเลื่อนรูปแบบการเรียนออนไซต์ (Onsite) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการณ์ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )

แจ้งประกาศการปิด-เปิด ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 (3 มค …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศแจ้ง รร เปิด

Read More »

คำสั่ง ที่ ๑๗๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ-2564 (AutoRecovered)

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศการปิด-เปิด ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564

Read More »

คำสั่งที่ 124/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2564

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์-256 …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 107/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์, นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งผกก-ลูกเสือปี 64 1

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 107/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์, นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งผกก-ลูกเสือ.ปี 64

Read More »

นิเทศการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนออนไลน์ ภาคเรีย …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 102 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564

คำสั่งบันทึกข้อมูล-DMC

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ประเภทยื่นความจำนง)

ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 ประเภทแจ้งความจำนง (แก้ไขเ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศแจ้งผลการสอบเข้า-ม.4-ปี-64

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนและผลการจัดห้องเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผล-ม.1-ปี-2564

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลความสามารถพิเศษ-ม.4-ปี-64

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลความสามารถพิเศษ-ม.1-ปี-2564

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศเลื่อนการสอบและการมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนมอบตัว และการสอบ ห้องทั่วไป 64

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศขอเลื่อนการสอบและการมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนมอบตัว การสอบ ห้องทั่วไป 64

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 087/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 087/2564 เรื่อง แ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไปและห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)

ประกาศรับนักเรียน-ม.1-ปี-64-แก้ไขเพิ่มเติม(ใหม่)

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม)

ประกาศรับนักเรียน-ม.4-ปี-64-แก้ไขเพิ่มเติม(ใหม่)

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศขอเลื่อนการรับการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

  ประกาศเลื่อนการมอบตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา