Breaking News
Home / ฝ่ายวิชาการ (page 5)

ฝ่ายวิชาการ

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 368 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21”

คำสั่ง 368.2563 อบรมแผนการจัดการเรียนรู้แบบActive …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  ประกาศจัดห้อง ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประกาศผลก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 339 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรรมดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ

มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน (1)

Read More »

การสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 335/2563 เรื่อง ก …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 267/2563 เรื่อง การสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์ ที่ 267/2563 เรื่อง การสอบ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 255 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระรองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2563

แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ-2563

Read More »

คำสั่งที่ 244/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลนักเรียนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลนักเรียนกรณีพิเศษ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 263 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการตรวจติดตาม

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 206 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19 )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอน-ปี-63-โคโรนา

Read More »

แต่งตั้งครูผู้ด าเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์, นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งผกก-ลูกเสือ.63

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศเปิดภาคเรียนที่12563 (1) รายชื่อจัดกลุ่มมาเร …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 190 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งบันทึกข้อมูล-DMC 1

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ภ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ม.4 ปี 63

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 177/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมฝ่ายบันทึกภาพและวีดีทัศน์ การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกภาพการรับนักเรียน

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 172 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดรูปแบบการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน โคโรนา

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 162/2563 เรื่อง การสอนนักเรียนเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 162/2563 เรื่อง ก …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.4

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลความสามารถพิเศษ-ม.1

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 148/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม))

img127

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 148/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งรับนักเรียน-ม.1-4-ปี-63-ประกาศ

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนทั่วไป ม.1 ประกาศรายชื่อความสามารพิเศษ-ม. …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อห้องเรียนทั่วไป-ม.4 ประกาศรายชื่อความ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สอนทางไกล ม.ปลาย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา-สอนทางไกล-ม.ปลาย(ฉบับ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 136 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเยี่ยมบ้านนักเรียน สำรวจความพร้อมการจัดเรียนการสอนออนไลน์

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 135/2563 เรื่อง การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา สอนทางไกล ม.ปลาย ตารา …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา