Home / เอกสารคำสั่ง (page 3)

เอกสารคำสั่ง

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 885 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มาสาย

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 379/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

คำสั่งจัดทำบุญตักบาตร-วันที่-5-ธันวา-63

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๓๗๘ / ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คำสั่งพิธีถวายราชสดุดี 2 2563

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 368 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21”

คำสั่ง 368.2563 อบรมแผนการจัดการเรียนรู้แบบActive …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยา ที่ 353 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้ระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรี …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 3401/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังวร้างสรรค์วันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระว …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 334 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม)

คำสั่งที่-ครูที่ปรึกษาปีการศึกษา-2563 แก้ไขเพิ่มเต …

Read More »