Breaking News
Home / กิจการนักเรียน / เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

_MG_7688

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย

     1.ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เอกสาร>>ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1.1

     2.แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน เอกสาร>>แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 1.2

     3.แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนนักเรียน เอกสาร>>แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 1.3

     4.แบบบันทึกการสังเกต เอกสาร>>แบบบันทึกการสังเกต 1.4

     5.แบบบันทึกการสอบสัมภาษณ์ เอกสาร>>แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 1.5

2.การคัดกรองนักเรียน ประกอบด้วย

     1. SDQ แบบประเมินตนเอง ฉบับนักเรียน เอกสาร>>SDQ นักเรียนประเมิน 2.1

     2.SDQ แบบประเมินตนเอง ฉบับครูประเมิน เอกสาร>>SDQ ครูประเมิน 2.2

     3.SDQ แบบประเมินตนเอง ฉบับผู้ปกครอง เอกสาร>>SDQ ผู้ปกครองประเมิน2.3

     4.การให้คะแนนและการแปลผล เอกสาร>>การให้คะแนน SDQ

     5.แบบบันทึกการคัดกรองรายบุคคล เอกสาร>>แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล.2.5

     6.แบบสรุปคัดกรองนักเรียน เอกสาร>>แบบสรุปผลคัดกรองนักเรียน 2.6

สรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล

  7.เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน เอกสาร>>เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 2.7

     8.แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เอกสาร>>แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 2.8

     9.การให้คะแนนและการแปลผล เอกสาร>>การให้คะแนน2.9

3.การส่งเสริมและการพัฒนานักเรียน ประกอบด้วย

     1. แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม เอกสาร>>แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม

     2.สรุปการแก้ไขพฤติกรรมและส่งเสริมนักเรียน เอกสาร>>ข้อปฏิบัติในการบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูประจำชั้น 3.2.

     3.แบบประเมินการจัดกิจกรรมโฮมรูม เอกสาร>>แบบประเมินการจัดกิจกรรมโฮมรูม 3.3

     4.สรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม เอกสาร>>สรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม 3.4

     5.แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรม เอกสาร>>แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 3.5

     6.แบบรายงานผลการจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน เอกสาร>>แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 3.6

      7.แบบบันทึกการสรุปผการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เอกสาร>>แบบรายงานผลการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 3.7

     8.แบบสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เอกสาร>>แบบสรุปผลการดำเนินงานส่งเริมและพัฒนานักเรียน 3.8

4.การป้องกันและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย

     1.แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน  เอกสาร>>แบบบันทึกการติดตามนักเรียน แบบ ดล.4.1

     2.แบบบันทึกการติดต่อผู้ปกครอง เอกสาร>>แบบบันทึกการติดต่อผู้ปกครอง แบบดล.4.2.

     3.แบบบันทึกพฤติกรรมการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน เอกสาร>>แบบบันทึกพฤติกรรมและการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบ ดล.4.3

     4.แบบบันทึกการให้ตำปรึกษา เอกสาร>>แบบบันทึกการให้คำปรึกษา แบบ ดล.4.4

     5.แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษา เอกสาร>>แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียน 4.5.

     6.แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล เอกสาร>>แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล แบบ ดล.4.6

     7.แบบสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญานักเรียน เอกสาร>>แบบสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน แบบ ดล.4.7

5.การส่งต่อ ประกอบด้วย

     1.แบบบันทึกการส่งต่อนักเรียน (ภายใน)  เอกสาร>>แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 5.1

     2.ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งต่อหน่วยงานภายนอก  เอกสาร>>บันทึกข้อความ แบบ ดล 5.2

     3.แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน เอกสาร>>แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน แบบ ดล 5.3

     4.แบบสรุปผลการส่งต่อนักเรียน เอกสาร>>แบบสรุปผลการส่งต่อนักเรียน 5.4

 19113519_846989085458643_7575813512104199684_n

ระบบพัฒนาวินัยและแก้ไขพฤติกรรม

บันทึกข้อความขอซักซ้อมความเข้าใจ

 

เอกสารการตัดคะแนนและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน.doc

เอกสารการตัดคะแนนและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน.pdf

เอกสารเมื่อคะแนนพฤติกรรมถึง -20 คะแนน.doc

เอกสารเมื่อคะแนนพฤติกรรมถึง -20 คะแนน.pdf

เอกสารเมื่อคะแนนพฤติกรรมถึง -40 คะแนน.doc

เอกสารเมื่อคะแนนพฤติกรรมถึง -40 คะแนน.pdf

เอกสารเมื่อคะแนนพฤติกรรมถึง -60 คะแนน.doc

เอกสารเมื่อคะแนนพฤติกรรมถึง -60 คะแนน.pdf

เอกสารเมื่อคะแนนพฤติกรรมถึง -80 คะแนน.doc

เอกสารเมื่อคะแนนพฤติกรรมถึง -80 คะแนน.pdf

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายกิจการนักเรียน

Check Also

คำสั่งที่ 263/2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

คำสั่งที่ 263 - …

ปิดโหมดสีเทา