Breaking News
Home / บุคคล / แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน (การลา ไปราชการ ขออนุญาต)

แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน (การลา ไปราชการ ขออนุญาต)

ใบลากิจล่าสุด

ใบลาป่วย

บ.ค.3 แบบบันทึกข้อความการสับเปลี่ยนคาบสอน

บค.4-แบบบันทึกสอนแทน

บค.6-ชี้แจงไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ 65

บค.6-ชี้แจงไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ-1

บค.7-ขออนุญาตไปราชการ..

บค.8-รายงานไปราชการ

แบบขออนุญาตออกนอกสถานที่-ปรับ65..

บค.9 (บันทึกขอเขียนย้าย)

บค.9 (บันทึกขอเขียนย้าย)

บันทึกข้อความไปราชการ

สอบถามผ่าน Facebook Comments พิมพ์ได้เลยครับ

About ฝ่ายงานบุคคล ประชาสัมพันธ์

Check Also

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนท …

ปิดโหมดสีเทา