Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 394/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 394/2566 เรื่อง แ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลื …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการประเมินผล การควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 324/2566 เรื่อง แ …

Read More »

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

คำสั่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2567

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๒๙๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนยามว่าง การประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปำการศึกษา ๒๕๖๖

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดร้องเพลง ปี2566

Read More »

คำสั่งจัดกิจกรรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์

กิจกรรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่225/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาปีการศึกษา 2566

แห่เทียน2566

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันกตัญญู ปีการศึกษา 2566

คำสั่งงานกตัญญู-2566

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 184/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิกองทุนการศึกษาอำเภอเกาะสมุย

คำสั่งทุนอำเภอเกาะสมุย1

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยแนวการปฏิบัติของนักเรียน พ.ศ. 2566

ระเบียบโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ว่าด้วยแนวการปฏิบัติ …

Read More »

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

1. คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่134/2566เรื่องแต่งตั้งครูผู้ดำเนินการและผู้สอนกิจกรรมบังคับ(ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร และอาสาพัฒนา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่134/2566

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งดำเนินการกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ม.๑ และ ม.๔

เอกสารที่สแกน (1)

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งดำเนินกิจกรรมอบรมปรับพื้นฐานพฤติกรรมวินัยเชิงบวกนักเรียนใหม่

คำสั่งอบรมวินัยชิงบวก นักเรียนเข้าใหม่+sign  

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน และแม่บ้าน

  ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา แม่บ้าน 66 ใบส …

Read More »

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566

คำสั่ง-105-ครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับ-ปี-2566-pdf

Read More »

รายงานการประชุมประจำเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2566

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเดือนมีนาคม …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 90/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

คำสั่ง-พิธีมอบประกาศนียบัตรปีการศึกษา-2565

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบห้องเรียนทั่วไป 66 ม.4 ประก …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ประกาศ ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงอาหาร6 ประกาศโร …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อ-ผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ-ม. …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ-ม.4-ปี …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านกาคัดเลือกประเภทโควตาโรงเรี …

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอบรมหุ่นยนต์ TPP Robot Camp ‘66

คำสั่งที่-68-ค่ายหุ่นยนต์ TPP Robot Camp

Read More »

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งที่ 63 ปี66 ค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน ภาคเรีย …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้ …

Read More »
ปิดโหมดสีเทา