Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคืนสู่เหย้า ชาวนางนวล

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานคืนสู่เหย้ …

Read More »

คำสั่งที่ ๓๖๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

คำสั่งที่ ๓๖๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจ …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำ เดือน กรกฎาคม

ระเบียบวาระการประชุมเดือน กรกฎาคม

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา- แม่บ้าน 67 ประกาศโรง …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา อำเภอเกาะสมุย ประจำปี 2567

คำสั่งกีฬาอำเภอ-2567

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ระเบียบวาระการประชุม เดือนมิถุนายน

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งติวโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) 2567

แต่งตั้งติวโอลิมปิกวิชาการ-2567

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติวโอลิมปิกวิชาการ 2567

แต่งตั้งติวโอลิมปิกวิชาการ-2567

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ 232/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2567

คำสั่ง ที่ 232-2567 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภ …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 230 /256 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2567

คำสั่งบันทึกข้อมูล DMC 67

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ ๒๒๒ / ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ ๒๐๕/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

คำสั่ง 205:2567 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือเรียน …

Read More »

คำสั่งปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

คำสั่งปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ม.1 แ …

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม

ระเบียบวาระการประชุมเดือนพฤษภาคม

Read More »

ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักปฏิบัติการงานช่าง

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง-นักปฏิบัติการงานช่าง 67

Read More »

ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีการจัดสรรอัตราเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก -นักการภารโรง-67

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีการจัดสรรอัตราเพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภารโรง67

Read More »

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีการจัดสรรอัตราเพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา- …

Read More »

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กรณีจัดสรรอัตราเพิ่มเติม)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก นักการภารโรง ปีง …

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 160/2567 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง พิธีมอบประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2566

Read More »

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2567

ระเบียบวาระการประชุมเดือนมีนาคม 67

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ-ผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ-ม. …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ-ม.1 …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อ-ผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ-ม.1-ม. …

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลโควตา ม.4 ปี 67 ( ฉบับประกาศผล )

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่ …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2567

รับนักเรียนโควตา-ม.3-ปี-67 (1)

Read More »

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบโครงการพิเศษปี-67-ม

Read More »

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ที่ 074 / 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

คำสั่งรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ-2567

Read More »
ปิดโหมดสีเทา